مهندس بلوریان : 09143124707  ||  مهندس دباغ : 09122311839

صنایع فروآلیاژ آفریقای جنوبی – وضعیت امروز و چشم انداز آینده

صنایع فروآلیاژ آفریقای جنوبی – وضعیت امروز و چشم انداز آینده

آفریقای جنوبی یکی از بزرگترین بازیگران بین المللی در صنعت فرو آلیاژ می باشد. برخی فاکتورهای تاریخی که به این موقعیت برجسته کمک می کنند ، شامل وفور ذخایر طبیعی و قیمت نسبتاً پایین الکتریسیته می باشد . تعدادی از توسعه های نسبتاً جدید پتانسیل های تهدید کننده برای این موقعیت هستند . اینها شامل تدوین و تصویب قوانین جدید تاثیرگذار بر روی استخراج معادن و صنایع مواد معدنی ، کمبود تعداد بعضی از مواد احیاء کننده مناسب ، کاهش ظرفیت تولید کنندگان الکتریسیته که منجر به تهدید به تعدیل در قیمت الکتریسیته می گردد که اینها منجر به فشار به تولید کنندگان داخلی  آفریقای جنوبی می شود . این صنعت اگر بتواند توسط راه های مختلف این مشکلات را حل نماید، مطمئناً  می تواند در دوره های زمانی طولانی به سود دهی برسد . تعدادی از این پیش بینی ها شامل سرمایه گذاری در تکنولوژی های موثرتر می باشد که دارای مزیت افزایش میزان تولید ، به دلیل سرشکن کردن هزینه های سربار می باشد و وابستگی کم بر روی عامل احیا کننده گرانقیمت و الکتریسیته می باشد. اقتصاد کلان داخلی متأثر از  قوانین و مصوبات جدید در موضوع مالکیت در سرمایه گذاری ، حقوق مواد معدنی و حق امتیاز فروشندگان مواد معدنی ، برنامه های توسعه برای بنادر و سازمان ریلی بعلاوه نوآوری های انجام شده در توسعه تولید الکتریسیته و ظرفیت محصولات ککی دارد .

اساسی ترین عامل برای موفقیت تولید کنندگان فروآلیاژ هنوز تا درجه زیادی موقعیت تولید کنندگان آفریقای جنوبی می باشد . بنابراین صنعت فروآلیاژ آفریقای جنوبی قابل رقابت باقی خواهد می ماند  و موقعیت خوبی را برای  ادامه رشد در خط رشد بین المللی تقاضای فرو آلیاژ ها خواهد داشت . این صنعت به صورت کوچکی پدیدار شده است و دارای کارآمدی بیشتری می باشد ، آماده پاسخگویی تقاضای آینده برای صنایع می باشد . این مقاله فاکتور هایی تاثیرگذار  بر وضعیت حاضر در صنعت و چشم انداز آینده را پوشش می دهد .