مهندس بلوریان : 09143124707  ||  مهندس دباغ : 09122311839

بازسازی کوره 3 مگاواتی شرکت فروآلیاژ اکسین